۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۷۶۱ تا ۷۷۰ مورد از کل ۸۰۶ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
مسعودگندمیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیکارشناس58320013
صدیقهلزومیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوممتصدی امور دفتری وبایگانی238
مریممالکیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/اداره امور عمومیماشین نویس502
زهرامالکی فردپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس برنامه نویس سیستم510
محمدحسنمانده گارپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی229
مهدیمحب راددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارشناس گروه برق3273200131
محسنمحبوبپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیککارشناس گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک508
محمدمحزونپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس خدمات آموزشی368
حسینمحمدزادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیمتصدی امور دفتری204
مرتضیمحمدزادهپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی فیزیککارشناس403
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹