۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۰۶ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264676467
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264686468
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264696469
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264736473
احمدآریافرپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی310264746474
طلعتآسیابانمعاونت دانشجویی/مرکز بهداشتپذیرش310254105410
جوادآشوریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس اداره امور عمومی310268076807
محمدرضاآقاابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتعضو هیات علمی414
سعیدآقاجانیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه شیمیعضو هیات علمی332
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه310268306830
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۹