همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ سایر همایش ها